Forum serwisu BILARDY.INFO

Dyskusje na temat lig - czyżby oszustwo ??

3will - 2012-05-28, 14:22
: Temat postu: czyżby oszustwo ??
Witam.


WCP 8 GR. 2

Dwie osoby zg?osi?y Zmakowi, ?e maj? problem z rozegraniem ze mn? spotka? grupowych, chodzi o @smerfetka@ i Kufixa...
Do obu graczy pisa?em na GG kiedy mo?emu umówi? si? na mecz ( podaj?c kiedy ja mam wolny czas).
Bez propozycji terminu gry obie osoby napisa?y Zmakowi,?e maja problem z rozegraniem ze mn? gry.
Zmak zbagatelizowa? problem zas?aniaj?c sie regulaminem, ze niby jak mia?em z nimi problem mog?em zg?osic i ?e ONI to zrobili... ok ... tylko ?e ONI zg?aszaj?c , ?e nie mog? ze mn? si? umówi? SK?AMALI, poniewa? ja chcia?em sie umówi? na gr?..oni to olali a sobie zg?osili do Zmaka, ze nie mog? ze mn? zagrac.

Teraz jest pytanie : czy Kufix i @smerfetka@ to nie sa przypadkiem dobrzy "kumple" Zmaka i dlatego OSZUSTWO im si? upiek?o ???

p.s za oszustwem przemawia fakt, ?e Zmak po moim dok?adnym wyja?nieniu sytuacji nie RACZY? MI ODPOWIEDZIE? !!!


pzdr 3will
Zmak - 2012-05-29, 13:42
:
Regulamin nie s?u?y do tego, ?eby si? nim zas?ania? ale, ?eby go przestrzega?.
16. W przypadku problemów ze spotkaniem przeciwnika nale?y to zg?osi? organizatorowi nie pó?niej ni? 1 dzie? przed up?ywem terminu, wysy?aj?c wiadomo?? w grach online na konto organizatora.
Pod tabelk? równie? jest taka informacja. Nie zastosowa?e? si? to tej zasady i mo?esz mie? pretensje wy??cznie do siebie. W?asnych zasad tworzy? nie mo?esz. Ja nigdy nie foworyzuj? nikogo. ?eby zarzuca? komu? oszustwo, to trzeba mie? odpowiedni? wiedz? na ten temat, w przeciwnym przypadku jest to bezpodstawne oczernianie, za co dostajesz ostrze?enie na forum. W innych grupach walkowery równie? zosta?y przyznane w ten sam sposób. Mówisz, ?e nie odpisa?em ci? Sprawd? wiadomo?ci w grach. Napisa?em tak:
sprawa jest prosta, wystarczy odwiedzi? stron? z tabelk? i zapozna? si? z regulaminem.
Problemy z umówieniem si? z przeciwnikiem na mecz nale?y zg?asza? nie pó?niej ni? 1 dzie? przed up?ywem terminu.
@smerfetka@ i Kufix zrobili to, a ty nie - jest info pod tabelk?. Dlatego zosta? wpisany walkower na ich korzy??. Na pocieszenie powiem, ?e te walkowery nie wp?yn??y na uk?ad miejsc w tabelce.

Natomiast 17 maja napisa?em ci na GG:
Termin zako?czenia 2 etapu turnieju WCP: 20 maja godzina 22.00.
Nie zagra?e? jeszcze wymaganego do sklasyfikowania minimum spotka?.

oraz 19 maja:
20 maja o godzinie 22.00 zako?czy si? 2 etap grupowy turnieju World Cup Pool 8
Odpowiedzi ?adnej nie dosta?em.
Dodam jeszcze, ?e 2 etap grupowy zako?czy? si? ponad tydzie? temu i troch? za pó?no na takie uwagi. Gdyby? zg?osi? problem z przeciwnikami i wpisa?bym walkowery obustronne, to zaj??by? równie? 6 miejsce i nie awansowa?by?. Z tego wynika jasno, ?e nie ma tu mowy o ?adnej nieprawid?owo?ci bo nic ona nie zmieni?aby.
3will - 2012-05-29, 14:43
:
Zmak napisał/a:
Regulamin nie s?u?y do tego, ?eby si? nim zas?ania? ale, ?eby go przestrzega?.
16. W przypadku problemów ze spotkaniem przeciwnika nale?y to zg?osi? organizatorowi nie pó?niej ni? 1 dzie? przed up?ywem terminu, wysy?aj?c wiadomo?? w grach online na konto organizatora.
Pod tabelk? równie? jest taka informacja. Nie zastosowa?e? si? to tej zasady i mo?esz mie? pretensje wy??cznie do siebie. W?asnych zasad tworzy? nie mo?esz. Ja nigdy nie foworyzuj? nikogo. ?eby zarzuca? komu? oszustwo, to trzeba mie? odpowiedni? wiedz? na ten temat, w przeciwnym przypadku jest to bezpodstawne oczernianie, za co dostajesz ostrze?enie na forum. W innych grupach walkowery równie? zosta?y przyznane w ten sam sposób. Mówisz, ?e nie odpisa?em ci? Sprawd? wiadomo?ci w grach. Napisa?em tak:
sprawa jest prosta, wystarczy odwiedzi? stron? z tabelk? i zapozna? si? z regulaminem.
Problemy z umówieniem si? z przeciwnikiem na mecz nale?y zg?asza? nie pó?niej ni? 1 dzie? przed up?ywem terminu.
@smerfetka@ i Kufix zrobili to, a ty nie - jest info pod tabelk?. Dlatego zosta? wpisany walkower na ich korzy??. Na pocieszenie powiem, ?e te walkowery nie wp?yn??y na uk?ad miejsc w tabelce.

Natomiast 17 maja napisa?em ci na GG:
Termin zako?czenia 2 etapu turnieju WCP: 20 maja godzina 22.00.
Nie zagra?e? jeszcze wymaganego do sklasyfikowania minimum spotka?.

oraz 19 maja:
20 maja o godzinie 22.00 zako?czy si? 2 etap grupowy turnieju World Cup Pool 8
Odpowiedzi ?adnej nie dosta?em.
Dodam jeszcze, ?e 2 etap grupowy zako?czy? si? ponad tydzie? temu i troch? za pó?no na takie uwagi. Gdyby? zg?osi? problem z przeciwnikami i wpisa?bym walkowery obustronne, to zaj??by? równie? 6 miejsce i nie awansowa?by?. Z tego wynika jasno, ?e nie ma tu mowy o ?adnej nieprawid?owo?ci bo nic ona nie zmieni?aby.




Zmak chyba nie czytasz ze zrozumieniem!

Mi chodzi o to, ?e TE DWIE osoby zg?osi?y problem z ustaleniem terminu gry ze mn? co jest nieprawd?, poniewa? zamiast mi odpowiedzie? kiedy mog? zargra? zg?osili Tobie, ?e nie mog? ze mn? zagra? ... rozumiesz????
Ja czeka?em do ko?ca, bo mysla?em, ?e si? w ko?cu "obudz?" i zaproponuj? termin, a zamiast odpowiedzi widz? nagle, pod tabelk?, ?e zg?osili ?e nie mog? ze mn? gra?!
Co do Ciebie to nie chodzi mi wcale o to,?e nie pisa?e? odno?nie tego ile dni zosta?o itp... ale odno?nie tego, ?e nie wyja?ni?e? dlaczego oni wygrali walkowerami---- ZG?ASZAJ?C nieprawd?, bo ja mam dowody na to, ?e do nich pisa?em o wyznaczenie terminu.
poza tym w 1 rundzie rozegra?em wszystkie spotkania, wi?c ?mieszne jest dla mnie to, ?e kto? mi zarzuca "niemo?no??" umówienia si? na gr?!

p.s ciekawe czy dostan? logiczn? odpowied? , czy mo?e nast?pne ostrze?enie ( za napisanie prawdy!!)


pzdr.
Zmak - 2012-05-29, 16:38
:
Wyja?ni?em ci ju? wszystko szczegó?owo, chocia? nie by?o potrzeby bo zasady s? jasne i wszyscy, oprócz ciebie je rozumiej?.
Temat zamkni?ty.