wwwBILARDYinfo
PortalForumTabele ligowePomocUżytkownicyZAPISY DO LIGProfilWiadomości PWStatystykiAlbumGry online Game Desire


 Ogłoszenie 


ZAREJESTRUJ SIĘ na naszym forum, zaloguj się, KLIKNIJ
i zapisz się do LIG BILARDOWYCH serwisu wwwBILARDYinfo !!! ISTNIEJĄCYCH NIEPRZERWANIE OD 2003 r.


Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Poprzedni temat :: Następny temat
Zmiany w Regulaminie
Autor Wiadomość
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2008-09-15, 14:47    Zmiany w Regulaminie

Od jakiego? czasu na nowych bilardach nie mamy opcji wyboru czasu na ruch liczony w minutach, a jedynie w sekundach. Z tego te? wzgl?du nast?pi?a zmiana 10 pkt. regulaminu nowych bilardów.

Dotychczas mieli?my :
Preferowany czas 3 minuty na ruch, 15 minut na gr? - bilardy : 8, 9 i 8UK oraz 3 minuty na ruch, 30 minut na gr? - bilard 14 i snooker.
Po zmianie :
Preferowany czas : bez limitu na ruch, wykonanie ruchu max. 3 min. 15 minut na gr? -bilardy : 8, 9 i 8UK oraz bez limitu na ruch, wykonanie ruchu max. 3 min. 30 minut na gr? - bilard 14 i snooker. Nie wykonanie ruchu bez przyczyny w podanym czasie 3 minut mo?e zaskutkowa? przegran? dan? parti? po do??czeniu print screenów i opisu sytuacji, jako utrudnianie gry przeciwnikowi.

Wiadomo, ?e 30 sekund to zdecydowanie za ma?o jak na mecze ligowe. Niejednokrotnie znale?li?my si? w sytuacji, ?e po 2 minutach dopiero decydowali?my si? na uderzenie, gdy? mieli?my trudny uk?ad. Teraz b?dziemy gra? bez limitu czasu na ruch w ustawieniach, ale jednak z ograniczeniami. Je?li zawodnik b?dzie wykorzystywa? to ustawienie i bez ?adnej przyczyny zacznie przeci?ga? gr? powy?ej ustalonych 3 minut mo?e zosta? ukarany przegraniem danej partii. Z do??czonych print screenów i opisu sytuacji b?d? wyci?gane wnioski i podejmowane decyzje.
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2009-01-09, 21:04    Rezygnacje, a PL

Wczoraj dokonali?my zmiany w regulaminach, która dopuszcza na kolejny miesi?c gracza sklasyfikowanego na miejscu pozwalaj?cym na udzia? w PL. Przy czym taki zawodnik wraz z rezygnacj? musi równie? zadeklarowa? ch?? gry w tym turnieju. Równie? zmiana obejmuje obro?ców, gdy? b?d? mogli broni? trofeum po rezygnacji z ligi tylko w kolejnym miesi?cu. Dodatkowo gracze problematyczni mog? by? czasowo odsuwani od rozgrywek.
Tak wygl?da zapis po zmianie:
§1Postanowienia ogólne
Pkt.8 ........................ Gracze, którzy zrezygnowali z udzia?u w lidze, a w ostatniej edycji zostali sklasyfikowani na miejscu pozwalaj?cym na udzia? w Pucharze Ligi, mog? uczestniczy? w tym turnieju tylko w kolejnym miesi?cu.
Zawodnicy tacy wraz ze z?o?eniem rezygnacji, powinni zadeklarowa? ch?? wzi?cia udzia?u w Pucharze Ligi na kolejn? edycj?. Dotyczy to równie? obro?cy pucharu, który zrezygnowa? z udzia?u w lidze. Gracze sprawiaj?cy problemy mog? zosta? nie dopuszczeni do rozgrywek, pomimo zaj?cia miejsca pozwalaj?cego na udzia?.

A tak przed:
Pkt. 8 ...................... Gracze, którzy zrezygnowali z udzia?u w lidze, a w ostatniej edycji zostali sklasyfikowani na miejscu pozwalaj?cym na udzia? w Pucharze Ligi, nie s? brani pod uwag?. Wyj?tkiem od tej regu?y jest gracz, który w poprzedniej edycji zosta? zwyci?zc? Pucharu Ligi, o ile w lidze zosta? sklasyfikowany. Zawodnik taki wraz ze z?o?eniem rezygnacji, powinien zadeklarowa? ch?? wzi?cia udzia?u w Pucharze Ligi na kolejn? edycj?.
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2009-01-19, 18:19    Dyskwalifikacja typu E

Od dzisiaj oficjalnie w regulaminach mamy dyskwalifikacj? typu E, czyli przyznanie ?ó?tej lub czerwonej kartki.
Mo?na na ni? "zas?u?y?" poprzez niekulturalne zachowanie, utrudnianie gry przeciwnikowi oraz i to jest nowum po przekroczeniu dopuszczalnej liczby 10-ciu walkowerów we wszystkich ligach. W przypadku ponownego przekroczenia tej liczby mo?e nast?pi? kolejna dyskwalifikacja tym razem typu B, czyli odsuni?cie od rozgrywek na jeden miesi?c wraz ze spadkiem do ni?szych lig.
Inspiracj? do takiego posuni?cia by? gracz pabbema, który w zesz?ej edycji z?apa? 19 walkowerów w 10 ligach, z 11-tej zosta? zdyskwalifikowany.
Doszli?my do wniosku, ?e jest to gruba przesada zapisywanie si? do wszystkich lig i nast?pnie niemo?no?? doko?czenia w normalnym trybie, tylko wszystko na hura, aby tylko zosta? sklasyfikowanym. Oprócz tego przewa?nie gracz taki, aby si? wyrobi? rozgrywa mecze na dwóch, a nawet trzech sto?ach naraz i tym samym denerwuje przeciwnika, który musi znosi? permanentne oczekiwanie po pó?tora - dwie minuty, a? delikwent podejmie kija i gr?. Ludzie pami?tajcie graj?c mecze ligowe, ?e po drugiej stronie siedzi twój rywal, którego nale?y szanowa? i jego czas. Je?li chcesz gra? na dwa sto?y zapytaj przeciwnika czy mu to odpowiada, bo inaczej oprócz grania w bilard b?dziesz gra? mu te? na nerwach. :-)
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2009-03-25, 13:18    Szybsze usuwanie martwych dusz

Uwaga gracze ! Od edycji kwietniowej ka?dy organizator b?dzie mia? regulaminowe prawo do wcze?niejszego usuni?cia tzw. martwej duszy, czyli zawodnika, który zdo?a? si? zapisa? i ?lad po nim zagin?? lub ignoruje przeciwników chc?cych si? z nim umówi? na mecz.
Przyj?li?my, ?e granic? t? b?dzie 20 dzie? miesi?ca. Je?li do tego czasu delikwent nie wyka?e aktywno?ci, b?dzie milcza? oraz nie odpisywa? rywalom mo?na b?dzie go usun?? nie czekaj?c na zako?czenie.
W ten sposób zostanie zaoszcz?dzony czas normalnych graczy, którzy zawsze go trac? przy poszukiwaniach, a nast?pnie zg?aszaniu problemów.
Tak brzmi teraz ten punkt:
Zawodnik, który do 24 dnia miesi?ca b?dzie mia? rozegrane mniej ni? po?ow? spotka?, nie mo?e otrzyma? walkowera na swoj? korzy?? w nierozegranych spotkaniach.
O problemach nale?y poinformowa? organizatora. Natomiast je?li do 20 dnia miesi?ca nie zagra ?adnego meczu i nie poinformuje o problemach, organizator b?dzie mia? prawo do usuni?cia go z ligi.

REGULAMIN STARYCH BILEK
REGULAMIN NOWYCH BILEK
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2009-11-08, 20:29    B??d gry bili stycznej na snookerze

Od jakiego? czasu mamy do czynienia z b??dem gry na snookerze w momencie stycznej bia?ej bili. Je?li kto? w tym czasie kliknie na inne okno i nast?pnie powróci to bia?a w?druje w pole D, co przewraca do góry nogami rozgrywk?. Doszli?my do wniosku, ?e tak by? nie mo?e i podj?li?my pewne kroki, aby temu zapobiec. W zwi?zku z tym wprowadzili?my w regulaminie nowy punkt, który brzmi:
Podczas partii snookera nakazuje si? okno z gr? trzymanie na wierzchu, aby zapobiec sytuacji, gdzie bila bia?a po stycznej zostaje przeniesiona w pole D, co jest b??dem gry. Je?li jednak komu? przytrafi si? taki przypadek to gracz, który doprowadzi? do stycznej ma prawo zadecydowa? co powinien uczyni? rywal i albo pozwala na kontynuacj? gry, albo nakazuje wbicie bia?ej do kieszeni, w celu oddania kija. W takich przypadkach nale?y robi? zrzuty ekranu, zachowa? je i przes?a? na ?yczenie organizatora na jego e-mail.
Regulamin ligowy, §1 Postanowienia ogólne, pkt.19
http://www.zmak.website.pl/rez/regulamin_new.htm
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2009-11-26, 16:25    Potwierdzenia w pucharach lig

Dodali?my w regulaminie do §1 Postanowienia ogólne pkt. 8 jedno zdanie dotycz?ce Pucharu Ligi:
Ka?dy zakwalifikowany zawodnik ma obowi?zek potwierdzenia udzia?u po uprzednim powiadomieniu drog? PW i GG o rozpocz?ciu rozgrywek.
Chodzi o wyeliminowanie niesumiennych graczy, którzy nie maj? zamiaru rozegra? meczu, na których przewa?nie trzeba by?o czeka? do ko?ca terminu I rundy. Z regu?y czasu na potwierdzenie b?dzie oko?o tygodnia od momentu wystartowania pucharu w danej edycji.
Do tej pory nie ka?dy organizator wymaga? potwierdzenia, od tej pory b?dzie jednakowo.
Równie? w turniejach rankingowych przepis ten b?dzie mia? zastosowanie.
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2009-12-21, 14:00    

Maksymalny czas gry zosta? ograniczony do 20 minut. Dlatego graj?c mecze ligowe snookera i B14 nale?y ustawia? czas na 20 minut.
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2010-03-30, 23:26    

W §1 punkcie 10 regulaminu ogólnego zosta?o dodane:
Snooker pro: czas na gr? 30 minut, czas na ruch 3 minuty.
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2010-09-27, 08:16    

W regulaminie ogólnym zosta? zmieniony §1 punkt 19:
Podczas spotkania nakazuje si? trzymanie na wierzchu okna z gr?, aby zapobiec sytuacji, w której po stycznej, bia?a bila zostaje przeniesiona w pole D, co jest b??dem gry. Je?eli jednak gracz A spowoduje, ?e ten b??d wyst?pi, to gramy dalej ale gracz A ma zagra? tak, ?eby nie zdoby? punktu, oddaj?c kij graczowi B. Je?eli jednak przypadkowo bila wpadnie do kieszeni, wówczas gracz B mo?e nakaza? graczowi A wbicie bia?ej bili do kieszeni albo wykonanie faulu w celu oddania kija graczowi B. Je?eli gracz A nie zastosuje si? do tej zasady przegra parti? walkowerem, chyba ?e organizator po rozpatrzeniu problemu zdecyduje inaczej. W takich przypadkach nale?y robi? zrzuty ekranu, zachowa? je i przes?a? na ?yczenie organizatora na jego e-mail.
W regulaminie Ligi Pi?ciu Bilardów zosta? nieco zmodyfikowany punkt 8:
... Snookera rozpoczyna gracz z ni?szym rankingiem, B14 rozpoczyna ten kto przegra snookera, nast?pne partie rozpoczynamy na zmian?, tak jak wylosuje program. ...
Chodzi o to, ?e je?eli B8 rozpoczyna losowo (program wybiera) gracz A, to B8 UK nie musi rozpoczyna? gracz B ale tak jak wylosuje program i podobnie jest z B9.
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
Ostatnio zmieniony przez Zmak 2012-01-30, 22:47, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2010-09-29, 19:42    

§1 punkt 3, dodana zosta?a oczywista informacja ale jak si? okazuje nie dla wszystkich.
Nie wolno podawa? wyniku meczu, który nie odby? si?. O walkowerach decyduje organizator. Gracz, który nie zastosuje si? do tej zasady przegra mecz walkowerem.
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
Ostatnio zmieniony przez Zmak 2011-09-29, 18:39, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2012-01-31, 12:44    

Zmieniony zosta? punkt 15 w §1:
Zawodnik, który do 24 dnia miesi?ca b?dzie mia? rozegrane mniej ni? po?ow? spotka?, nie mo?e otrzyma? walkowera na swoj? korzy?? w nierozegranych spotkaniach, chyba ?e przeciwnik nie b?dzie chcia? gra? lub nie stawi si? w wyznaczonym terminie na mecz.
Ostateczn? decyzj? podejmuje organizator.

Dodany zosta? punkt 5 w §5:
O sprawach nie uj?tych w regulaminie decyduje organizator lub Zarz?d wwwBILARDYinfo.
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2012-02-19, 13:38    

Poniewa? zdarza si?, ?e w czasie meczu ligowego zawodnicy graj? jednocze?nie na wi?cej ni? jednym stole lub wykonuj? w tym czasie inne czynno?ci, przypominam o obowi?zuj?cych zasadach:
Regulamin pkt 19. Nieznajomo?? Regulaminu nie zwalnia graczy z obowi?zku jego przestrzegania. Nale?y stosowa? si? do zasad fair play, które znajduj? si? na stronie: www.bilardyinfo.ovh.org/fair_play.htm

* je?eli grasz na drugim stole lub wykonujesz inn? czynno??, przed rozpocz?ciem meczu zapytaj przeciwnika czy nie b?dzie mu to przeszkadza?o
* drastyczne lub powtarzaj?ce si? ?amanie zasad fair play mo?e skutkowa? dyskwalifikacj? zgodnie z regulaminem, o której decyduje organizator lub zarz?d
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
 
 
Zmak 


Dołączył: 25 Wrz 2004
Posty: 1317
Wysłany: 2012-03-29, 09:15    

Od 1 kwietnia zostanie wprowadzona zmiana w regulaminie:
§1 pkt 13. Mo?liwe jest przerwanie meczu i doko?czenie go w terminie pó?niejszym (nie mo?e on przekracza? terminu opisanego w punkcie 4). Na przewanie meczu musz? wyrazi? zgod? obaj gracze. Mecz zostanie doko?czony od stanu w którym zosta? przerwany. O szczegó?ach przerwania meczu nale?y powiadomi? organizatora do??czaj?c zrzuty ekranu ze sto?u. Przerywaj?cy ma obowi?zek skontaktowania si? z przeciwnikiem, w celu ustalenia kolejnego terminu. Je?eli jednak tego nie zrobi w terminie przeznaczonym na dan? edycj? i spotkanie nie zostanie doko?czone, wszystkie pozosta?e do rozegrania partie przegrywa z zachowaniem dotychczasowych wygranych partii. Je?eli jeden z graczy nie wyrazi zgody na przerwanie meczu i zostanie on przerwany, pozosta?e partie ten gracz wygrywa walkowerem. Przyk?ad: je?eli gracz X b?dzie chcia? przerwa? mecz Bilard 8 z graczem Y przy stanie X 2:0 Y i gracz Y nie wyrazi zgody i mecz zostanie przerwany, to wynik ko?cowy b?dzie nast?puj?cy: X 2:4 Y. Nie mo?na przerwa? meczu w czasie trwania partii.

Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których zawodnik przegrywa, uwa?a ?e to jest kwestia z?ej passy i przerywa mecz. Nie jest to w?a?ciwy powód i jest niekorzystny dla przeciwnika. Przed rozpocz?ciem meczu zastanów si? czy dosponujesz odpowiedni? ilo?ci? wolnego czasu.
_________________
ZAPISZ SIĘ DO WYBRANEJ LIGI Zapraszam.
 
 
DarekDarecki 
Organizator
Administrator


Dołączył: 12 Maj 2004
Posty: 2178
Wysłany: 2015-03-09, 10:42    Godzina meczów obowiązkowych

Wprowadziliśmy nowy punkt do regulaminu dotyczący stałej godziny rozgrywania meczów obowiązkowych wyznaczonych przez organizatora. Brzmi on tak:
15. Ustala się godzinę 20 na rozgrywanie meczów obowiązkowych wyznaczonych przez organizatora. Zawodnicy mogą również ustalić między sobą godzinę spotkania, jednak nie może ona przekraczać wskazanej przez organizatora.
Każdy gracz będzie teraz z góry wiedział, o której godzinie przyjdzie mu zagrać mecz w razie trudności z umówieniem. Dajemy również możliwość ustalenia godziny zawodnikom, jeśli tylko będą w stanie sami się dogadać i mecz będą chcieli rozegrać wcześniej. ;-)
_________________
ZAPISY DO LIG

TABELE LIGOWE
REGULAMIN
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group